របៀបដោនឡូតកម្មវិធី (software) បាន Full Version

១. លោកអ្នកត្រូវចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធីមួយជាមុនសិន ចុចទីនេះ "Download" 
បន្ទាប់ដោនឡូតបានហើយសូម Install វាចូលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក២. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.torrentz.com៣. បន្ទាប់មកវាយឈ្មោះកម្មវិធីដែលអ្នកត្រូវការ (ឧ: adobe photoshop cs6) រួចចុច "Search"

៣. ជ្រើសរើសយក Link ណាមួយដែល មានទំហំ File ប្រហាក់ប្រហែលនឹង Software ដើមរបស់វា


៤. ចុចនៅលើ Link ណាមួយ (ជាធម្មតាមាន Link ច្រើនសំរាប់ជ្រើសរើស)


៥. ចុច "Download torrent"


៦. បន្ទាប់ពីដោនឡូតហើយ សូមបើកវា 


៧. ចុច "Ok"


៨. បន្ទាប់មកកម្មវិធី  utorrent នឹង downlaod ដូចរូបខាងក្រោម


៩. ដើម្បីដោនឡូតបានលឿនសូម Right click រួចចុច "Bandwidth" >> យក "High"


សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម: