សញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាបុរសចាប់អារម្មណ៍លើអ្នក​


សញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថា គាត់ចាប់អារម្មណ៍លើអ្នក​

- ញញឹមទៅកាន់អ្នក (ញញឹមរាល់ពេលដែលគាត់ជួបអ្នក)
- ការពារអ្នក​ (គាត់មិនអនុញ្ញាត្តិឲ្យនរណម្នាក់ប៉ះពាល់អ្នក សូម្បីនិយាយអាក្រក់ពីអ្នក)
- និយាយរឿងកំប្លែង (គាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាអោយអ្នកសប្បាយចិត្ត)
- សួរពីរឿងគ្រួរសាររបស់អ្នក (គាត់ចង់ស្វែងយល់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន)
- លួចសម្លឹងអ្នក (គាត់តែងលួចមើលអ្នកដោយអ្នកមិនដឹងខ្លួន)
- គាត់ព្យាយាមនៅក្បែរអ្នក (គាត់នឹងចំនាយពេលនៅជិតអ្នកជាងអ្នកដទៃ)
- បបួលអ្នកញុំអី - Hangout 
- Call ទៅអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ
- Replay សាររបស់អ្នកលឿន
- ធ្វើល្អនឹងអ្នកជាងអ្នកដទៃ
- សរសើរពីអ្នក​ (ពេលជួបអ្នកគាត់នឹងនិយាយដូចជា "ថ្ងៃនេះស្អាតម្លេះ? " ជាដើម)
- គាត់តែងបង្ហាញពីចំនុតល្អរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នក
- យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់អ្វីដែលអ្នកធ្វើ
- Like, Comment លើរូបភាពរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម
- ប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ពីអ្នក
- គាត់សប្បាយចិត្តពេលជួបអ្នកម្តងៗ