ការងារ១០ប្រភេទដែលមានចំណូលខ្ពស់បំផុត

១០ - អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ (Web developer) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 100,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។ 

០៩ - កម្មករអណ្តូងរ៉ែ​ (Upstream oil rig worker) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 100,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Upstream oil rig worker

០៨ - ពេទ្យធ្មេញ (Dentist)  អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 100,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Dentist

០៧ - មេធាវី (Lawyer) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 110,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Lawyer

០៦​​ - អ្នកលេងភាគហ៊ុន អ្នកវិនិយោគិន (Brokers)  អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 150,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Brokers

០៥​ - អ្នកបើកបរយន្តហោះស៊ីវិល (Airline Pilot) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 165,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។

Image result for pilot
០៤ - ពេទ្យផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រី (Doctor obstetrician and gynecologist) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 200,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for obstetrician and gynecologist

០៣ - ពេទ្យវះកាត់ (Surgeon) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 300,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Surgeon

០២ - អ្នកបង្កើតថ្នាំស្ពឹក​ (Anesthetist) អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 300,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for Anesthetist

០១ - នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនឌីជីថល (CEO of Digital Company)  អាចរកចំណូលបានជាមធ្យម 9,000,000 ដុល្លា​ក្នុង១ឆ្នាំ។
Image result for CEO of Digital Company